L’assegurança de responsabilitat civil a la construcció

Durant el desenvolupament de qualsevol activitat es pot causar dany a una altra persona. La seva reparació és l’objecte de les regles de la responsabilitat civil. Dins de les activitats que comporten risc, la construcció ocupa un lloc eminent referent a la responsabilitat, a causa que el procés constructiu és una operació complexa des del punt de vista tècnic i jurídic.

En aquest sentit és important que els actors intervinents tinguin clar que qualsevol empresa o particular que es dediqui al món de la construcció hauria de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil, que ho defensi en cas de rebre una reclamació i al seu torn faci front a possibles indemnitzacions.

Legislació de l’assegurança de Responsabilitat Civil a la Construcció

El codi civil article 1.909 imposa als arquitectes i els constructors l’obligació de rescabalar els danys que els edificis en què ells hagin intervingut ocasionin a tercers. A més, l’article 1.591 estableix que, els agents que intervenen en el procés d’edificació respondran dels danys materials ocasionats a l’edifici per vicis o defectes de la seva construcció en un termini de 10 anys, explicant des que va acabar l’obra.

Pel seu costat, la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LLOI) en el seu art. 17 estableix que tots els actors en una obra, en funció del paper que exerceixen en la mateixa, són responsables de la mateixa en diferents graus.

La construcció és un dels sectors econòmics el dinamisme dels quals deriva en una activitat d'extrema complexitat Click To Tweet

La construcció és un dels sectors econòmics el dinamisme dels quals deriva, com ja hem dit amb anterioritat, en una activitat d’extrema complexitat. No només perquè els treballs es realitzen sempre fos del domicili social de l’empresa, sinó també perquè utilitza una gran quantitat de insumos provinents d’altres indústries, la qual cosa requereix a més d’un alt grau d’especialització, grans dosis de subcontractació generant una gran diversitat de relacions contractuals.

Això última deriva que cada vegada més ens trobem en més casos en què s’estableix responsabilitat civil solidària front un sinistre, és a dir, que la responsabilitat en el fet ocasional del dany no pot tractar-se de forma individualitzada a un únic intervinent. En aquest sentit, la llei estableix que fins a un tercer grau de subcontractació ha d’estar regulat.

Què cal tenir en compte en contractar una pòlissa de Responsabilitat Civil de Construcció?

Quan contractem una assegurança de responsabilitat civil estem cobrint, a més de possibles indemnitzacions econòmiques derivades, el nostre dret a ser defensats davant reclamacions que puguem rebre d’un tercer que es consideri danyat. En aquest sentit el que hem de cobrir en contractar una assegurança de responsabilitat civil a la construcció són aquells supòsits pels quals ens pugui arribar una reclamació.

Un segur de responsabilitat civil de construcció cobreix aquells supòsits pels quals ens pugui arribar una reclamació. Click To Tweet

Per a això hem de fixar-nos en cobertures sobre danys derivats de la pròpia activitat, danys a treballadors en plantilla i subcontractats, danys a elements preexistents a l’edifici on anem a treballar o danys derivats de demolicions que puguem haver de realitzar siguin aquestes manuals o mecàniques.

Com dèiem al principi es tracta d’un producte que requereix especialització, és per això que des de Perea Grup recomanem treballar el ram amb una companyia especialitzada.

Una particularitat: La cobertura post
treballs

La cobertura de R.C. Post Treballs té per objecte protegir a l’Assegurat de les reclamacions pels danys que puguin causar els treballs executats (com a conseqüència de l’activitat empresarial) després del seu lliurament.

És important estudiar detingudament la cobertura que ens ofereix cada companyia en aquest cas i veure l’abast temporal de la mateixa. Com hem dit abans la legislació regula que la responsabilitat pot ser imputable durant 10 anys pel que per evitar problemes en cas de rebre una reclamació la cobertura de Post treballs, ha d’estendre’s per aquest període perquè l’assegurat pugui tenir cobertura en la seva pòlissa.

Posem per exemple que un constructor lliura una obra avui i que dins de 3 anys rep una reclamació per danys que aquesta ha ocasionat. És possible, que la pòlissa d’assegurança del constructor ofereixi una cobertura de Post treballs però que aquesta estigui limitada als 12 o 24 mesos posteriors a l’obra. En aquest cas, la companyia asseguradora no atendria la reclamació del perjudicat i el constructor hauria de fer front de manera particular a la defensa i la possible indemnització en cas de ser finalment condemnat.

Atenent a aquesta situació i tenint en compte que no podem preveure quan ens arribarà una reclamació, la qual cosa recomanem des de Perea Grup és plantejar un escenari de cobertura per a reclamacions de Post treballs que s’estengui al moment de la contractació del segur de forma retroactiva i que ofereixi cobertura sobre el període de 10 anys establert per llei.

Si una vegada llegit aquest breu article desitges que puguem ampliar-te informació relativa pots dirigir-te a qualsevol de les nostres oficines o contactar amb nosaltres a través del següent link.

Deixa un comentari