Sinistre total del meu cotxe, haig de seguir pagant la prima d’assegurança?

La pregunta que dóna títol a aquest article és una de les preguntes més freqüents davant la qual ens trobem quan després d’un sinistre de cotxe la companyia determina que el valor de la reparació del vehicle és superior al valor venal del mateix i ho declara sinistre total.

Per resoldre aquest dubte el més important és tenir clar que, encara que la prima pugui pagar-se fraccionada (és a dir, de forma semestral o trimestral) el contracte que el client realitza per a la companyia, excepte es pacti el contrari, normalment és anual. En aquest sentit, encara que el pagament sigui fraccionat, com en subscriure el contracte d’assegurança la companyia assumeix el risc total de sinistre en el vehicle, la prima se li deu íntegrament des d’aquest moment.

En cas de sinistre total, el client haurà de seguir pagant la prima durant tot el període de vigència del segur. Click To Tweet

Desgraciadament, aquesta indivisibilidad implica que el client haurà de seguir pagant la prima durant el període de l’assegurança vigent al moment del sinistre.

Posem per exemple que en subscriure l’assegurança el client opta per realitzar el pagament de la prima de forma trimestral i que durant el tercer trimestre té un sinistre en el qual es queda sense cotxe. En un supòsit així el client haurà de pagar les fraccions pendents d’aquest any, en el nostre exemple, l’últim trimestre encara que ja no tingui cotxe.

Des de Perea Grup, això sí, amb l’objecte d’evitar que la companyia per error segueixi cobrant al client les cuotes de l’assegurança en els anys successius, gestionem, ja al moment del sinistre total amb el client, la carta d’anul·lació dintre del termini i en la forma escaient per a les següents anualitats de l’assegurança.

Deixa un comentari